Minh Luc

Full-stack developer

Hi, my name is Minh you can call me Mike. Currently I am working as a full-stack developer and also blockchain developer as well. beside working I am seeking for freedom physically and mentally.

Know more

Latest in Blog

Tại sao mình tìm hiểu đầu tư?

Chúng ta đã sẵn sàng để chết?

Đôi diều về UX, CX và EX

Hereditary một kiệt tác đầy cảm xúc trong dòng phim kinh dị

NOSQL có đồng nghĩa với NO Injection?

Callback hell và những cách giải quết

See more