Hello anh em, hình như blog chưa có bài viết nào về #ES6 cả hôm nay mình sẽ quết định viết về generator function vì thành thật mà nói mình cũng chưa thực sự hiểu thằng này lắm :3, tiện đây mình sẽ giới thiệu một số ứng dụng cũng như tiềm năng của tính năng này trong các tác vu thực tế.

{% image "javascript-generator-funtion.png" "javascript generator function" %}

cái nhìn đầu tiên

Một trong những tính năng mình thấy tú vị nhất trong ES6 - ECMAScript 2015 chính là generator function, khi lướt qua các tính năng của ES6 và bắt gặp tính năng này suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình chính là...

cái WTF gì thế, bác Allen Wirfs-Brock đúng là rảnh rỗi, tại sao lại sáng tạo ra cái thứ này trong khi callback với promisse là làm async tốt rồi, iteritor thì for với while là được, cái máy phát điện này chả phải là đồ bỏ đi hay sao. trong khi tình hình tình hình giang hồ đang loạn tiễn phân tâm như nhế này bớt học được cái gì thi hay cái đó :'‑(

hôm nay dạo qua một vòng google thấy cái thứ bỏ đi này cũng lợi hại ra phết. để tìm hiểu tại sao lại có cái này mình sẽ đi từ nề tảng của nó, iterator.

Iterator

Iterator chính là thứ mà ai cũng dùng nhưng không phải ai cũng biết đến nó (đừng tin nó lừa đấy >:( ), cũng giống trong các ngôn ngữ khác iterator là một đối tượng dùng để truy cập vào một dãy các phần tử, mỗi lần nó sẽ trả lại phầ tử tiếp theo trong dãy và giữ được tứ tự duyệt mỗi lần nó được gọi đến. javascript iterator là một đói tượng cung cấp phương thức next() trả lại một đối tượng gồm hai thuộc tính là done kiểm tra xem dãy đã duyệt hết chưa và value gía trị phần tử tiếp theo trong dãy.

function makeIterator(array){
  var nextIndex = 0;
  
  return {
    next: function(){
      return nextIndex < array.length ?
        {value: array[nextIndex++], done: false} :
        {done: true};
    }
  }
}

Một khi đã được khởi tạo chúng ta có thể gọi next để duyệt qua thằng tiếp theo.

var it = makeIterator(['one', 'tưo',]);
console.log(it.next().value); // 'one'
console.log(it.next().value); // 'two'
console.log(it.next().done); // true

Thấy quen quen chưa nào? chuẩn cơm mẹ nấu rối, đây chính chính là cha đẻ của function * chứ gì nữa B-).

Generator

Iterator là một pattern thực sự hữu dụng nhưng khá lắt léo trong cài đặt và không dễ dàng để maintain được các trạng tái của nó, đến đây mới thấy đúng là JS đang thiếu một cú pháp chuẩn cho pattrens này nể khai thác hết tiềm năng của nó, và... à, vâng xin trân trọng giới thiệu Generator function còn được biết đến với biệt danh function * hay yield function:

function* idMaker(){
 var index = 0;
 while(true)
  yield index++;
}

var gen = idMaker();

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2

có thể hiểu generator là một loại function tạo ra iterator, một function được gọi là generator nếu bên trong có chứa một hay nhiểu biểu thức yield và được khai báo bằng từ khóa function *:

var myIterable = {}
myIterable[Symbol.iterator] = function* () {
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
};

for(let value of myIterable){ 
  console.log(value); 
}

//hay

[...myIterable] // [1, 2, 3]

{% pullquote "full tip" %} nếu trong function * có nhiều giá trị yield thì mỗi lần gọi next() biểu thức yield tiếp theo sẽ được thực hiện, giống như là hàm bị đóng băng lại chờ lần gọi next tiếp theo vậy. sử dụng cái này mà tràn lan thì có thể dẫn đến khó debug và quản lý state, hãy thử tưởng tượng trong hàm của bạn có vài lệnh lặp, vài lệnh rẽ nhanh và vài cái yield thì...
{% endpullquote %}

Built-in iterables

Còn nhớ ở trên mình nói là bạn dùng iterator rồi không 8-), không đúng đâu nhé, bạn không chỉ dùng rồi mà còn dùng nó hăng ngày nữa. các đối tượng trong javavascript như String, Array, TypedArray, MapSet đều có built-in iterables để duyệt các phần tử, bởi vì prototype của các đối tượng này đều có phương thức Symbol.iterator.

các biểu thức với iterables

một vài biểu thức thao tác với iterator bao gồm vòng lặp for-of, spread operator, yield, và destructuring assignment.

for(let value of ["a", "b", "c"]){
  console.log(value)
}
// "a"
// "b"
// "c"

[..."abc"] // ["a", "b", "c"]

function* gen(){
 yield* ["a", "b", "c"]
}

gen().next() // { value:"a", done:false }

[a, b, c] = new Set(["a", "b", "c"])
a // "a"

yield*

cũng như function * nói chung là thằng nào cứ có thêm cai "*" là như cầm cờ trong tay rồi cờ đến tay ai người đó phất thôi :D. biểu thức yield nhận vào một iterator khác hoặc một mảng khi chạy đến nó sẽ lần lượt chạy qua các giá trị của yield* rồi mới tới các yield tiếp theo.

function* fn1(i){
	yield i + 10;
	yield i + 20;
	yield i + 30;
}

function* fn2(){
	var i = 1;	
	yield i;
	yield* fn1(i);
	yield i +1;

}

var gen = fn2();

[...gen] //[1, 11, 21, 31, 2]

nói nôm na thì nó có vẻ giống với callback :D.

Kết Luận

À thôi để thay cho lời kết mình xin đưa ra một số ứng dụng thực tế của thằng này nhé:

1Async / Await

bạn đã nghe đến async/await chưa, nếu chưa thì hãy tập làm quên đi vì tính năng này sẽ được đưa vào ES7 đấy, và tin mình đi, nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo đấy:

code của bạn từ thế này

const fetchSomething = () => new Promise((resolve) => {
 setTimeout(() => resolve('future value'), 500);
});

const promiseFunc = () => new Promise((resolve) => {
 fetchSomething().then(result => {
  resolve(result + ' 2');
 });
});

promiseFunc().then(res => console.log(res));

sẽ biến thành thế này:

const fetchSomething = () => new Promise((resolve) => {
 setTimeout(() => resolve('future value'), 500);
});

async function asyncFunction() {
 const result = await fetchSomething(); // returns promise

 // waits for promise and uses promise result
 return result + ' 2';
}

asyncFunction().then(result => console.log(result));

một chút tương tác

một trong những điểm thú vị của generator là hàm next có thể nhận lại một đối số để quết định nên làm gì tiếp theo, bạn sẽ thích ví dụ này cho mà xem <3 :

function* crossBridge() {
 const reply = yield 'What is your favorite color?';
 console.log(reply);
 if (reply !== 'yellow') return 'Wrong!'
 return 'You may pass.';
}

{
 const iter = crossBridge();
 const q = iter.next().value; // Iterator yields question
 console.log(q);
 const a = iter.next('blue').value; // Pass reply back into generator
 console.log(a);
}

// What is your favorite color?
// blue
// Wrong!


{
 const iter = crossBridge();
 const q = iter.next().value;
 console.log(q);
 const a = iter.next('yellow').value;
 console.log(a);
}

// What is your favorite color?
// yellow
// You may pass.

Generator + Promise

một sự kết hợp hoàn hảo, có lẽ nào 2 thứ này sinh ra để giành co nhau:

const isPromise = (obj) => typeof obj !== 'undefined' &&
 typeof obj.then === 'function';

const next = (iter, callback, prev = undefined) => {
 const item = iter.next(prev);
 const value = item.value;

 if (item.done) return callback(prev);

 if (isPromise(value)) {
  value.then(val => {
   setImmediate(() => next(iter, callback, val));
  });
 } else {
  setImmediate(() => next(iter, callback, value));
 }
};

const gensync = (fn) =>
  (...args) => new Promise(resolve => {
 next(fn(...args), val => resolve(val));
});/* How to use gensync() */

const fetchSomething = () => new Promise((resolve) => {
 setTimeout(() => resolve('future value'), 500);
});

const asyncFunc = gensync(function* () {
 const result = yield fetchSomething(); // returns promise

 // waits for promise and uses promise result
 yield result + ' 2';
});

// Call the async function and pass params.
asyncFunc('param1', 'param2', 'param3')
 .then(val => console.log(val)); // 'future value 2'

Observables và còn nhiều nữa......

@minhlv with <3